EGT108 Eğitim Psikolojisi

Dersin Amacı

Dersin amacı;  eğitim psikolojisinden öğretim aracı olarak yararlanan, eğitim psikolojisinde bilimsel araştırmanın önemini kavrayan, bilişsel ve sosyo-duygusal gelişim kuramlarını açıklayan, bu  kuramların öğretime yansımalarını tartışan, davranışçı, bilişsel, sosyo-bilişsel ve sosyal yapılandırmacı yaklaşımlara göre öğrenmeyi açıklayan ve öğretimi tasarlayan, örnek olayları kavrayarak problemleri çözümleyen öğretmen adayları yetiştirmektir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

1.     Öğretim aracı olarak eğitim psikolojisinden yararlanır.

2.     Eğitimde bilimsel araştırma yöntemlerini tanır.

3.     Öğretmenlerin nasıl araştırma yapabileceklerini, araştırma sonuçlarını nasıl değerlendireceklerini ve araştırma sonuçlarını öğretim ortamına nasıl yansıtacaklarını tartışır.

4.     Piaget ve Vygotsky’nin bilişsel gelişim kuramlarını açıklar ve kuramların   eğitsel yansımalarına ilişkin çıkarımda bulunur.

5.     Sosyo-Duygusal Gelişim açısından Brofenbrenner’in Ekolojik Kuramı ile Erikson’un Yaşam Boyu Gelişim Kuramını açıklar ve kuramların eğitsel yansımalarına ilişkin çıkarımda bulunur.

6.   Davranışçı, bilişsel, sosyo-bilişsel ve sosyal yapılandırmacı yaklaşıma göre öğrenme kuramlarını açıklar ve kuramların eğitsel yansımalarına ilişkin çıkarımda bulunur.

7.     Eğitim yaşantılarının sunulduğu örnek olayları çözümleyerek, problemlere eğitim psikolojisi çerçevesinde çözüm üretir.

Konu 1: Etkili Bir Öğretim Aracı Olarak Eğitim Psikolojisi ve Eğitim Psikolojisinde Araştırma

Bu ünite sonunda öğrenci, eğitim psikolojisi alanına ilişkin bazı temel düşünceleri tanır, etkili öğretmenin özelliklerini kavrar ve etkili öğretmenin tutum ve becerilerini belirler. Etkili bir öğretim için bilimsel araştırmanın neden önemli olduğunu açıklar,  eğitimde bilimsel araştırma yöntemlerini tanır, öğretmenlerin nasıl araştırma yapabileceklerini, araştırma sonuçlarını nasıl değerlendireceklerini ve araştırma sonuçlarını öğretim ortamına nasıl yansıtacaklarını tartışır. Eğitsel bir yaşantının sunulduğu örnek olayı kavrar, örnek olaydaki problemi tanımlar, eğitim psikolojisinde araştırmanın önemini dikkate alarak örnek olayı çözümler.

Konu 2: Gelişimi Keşfetme, Bilişsel Gelişim- Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramı ve Eğitsel Doğurguları

Bu ünite sonunda öğrenci, gelişimle ilgili temel kavramları, gelişim ilkelerini ve gelişimi etkileyen faktörleri açıklar. Gelişimle ilgili ana dönemleri ve gelişim ile eğitim arasındaki ilişkiyi kavrar. Piaget’nin bilişsel gelişim kuramını açıklar ve kuramın eğitsel yansımalarına ilişkin çıkarımda bulunur. Eğitsel bir yaşantının sunulduğu örnek olayı kavrar, örnek olaydaki problemi tanımlar, Piaget’nin bilişsel gelişim kuramı çerçevesinde örnek olaydaki problemi çözümler.

Konu 3: Vygotsky’nin Bilişsel Gelişim Kuramını Tanıma, Piaget ve Vygotsky’nin Bilişsel Gelişim Kuramlarının Karşılaştırılması,  Kuramın Eğitime Uygulanması

Bu ünite sonunda öğrenci, Vygotsky’nin bilişsel gelişim kuramını kavrar, Piaget ve Vygotsky’nin bilişsel gelişim kuramlarını karşılaştırır. Kuramların eğitime uygulanmasındaki stratejileri keşfeder.

Konu 4:  Sosyo-Duygusal Gelişim-Brofenbrenner’in Ekolojik Kuramı ile Erikson’un Yaşam Boyu Gelişim
Kuramı ve Eğitsel Doğurguları

Bu ünitenin sonunda öğrenci sosyo-duygusal gelişimle ilgili çağdaş kuramlardan Brofenbrenner’in ekolojik kuramı ile Erikson’un yaşam  boyu gelişim kuramını açıklar. Kuramları değerlendirir ve kuramlara ilişkin mevcut eleştirileri fark eder. Kuramları sınıf ortamına nasıl uyguladıklarına ilişkin öğretmen söylemlerini inceler.  Kuramların her biri için çocukların eğitilmesine yönelik stratejiler önerir.

Konu 5: Öğrenmeye Yönelik Davranışçı Yaklaşımlar-Klasik ve Edimsel Koşullanma ile Eğitsel Doğurguları

Bu ünitenin sonunda öğrenci, öğrenmeye yönelik davranışçı yaklaşımları fark eder, davranışçı yaklaşıma göre öğrenmeyi tanımlar, klasik koşullanma ve edimsel koşullanma sürecini, ilgili kavramları, ilkelerini açıklar, davranışçı öğrenme yaklaşımı ilkelerini öğretime uygular. Davranışçı öğrenme yaklaşımına ilişkin eleştirileri fark eder ve davranışçı öğrenme yaklaşımının eğitsel sonuçlarını tartışır. Eğitsel bir yaşantının sunulduğu örnek olayı kavrar ve edimsel koşullanma ve uygulamalı davranış analizi doğrultusunda örnek olayı çözümler.

Konu 6: Öğrenmeye Yönelik Sosyal Bilişsel Yaklaşımlar ve Eğitsel Doğurguları

Bu ünitenin sonunda öğrenci, sosyal bilişsel öğrenme yaklaşımına göre öğrenmeyi tanımlar, Bandura’nın  sosyal bilişsel öğrenme kuramını açıklar. Gözlem yoluyla öğrenme modelini açıklar ve gözlem yoluyla öğrenmenin etkili kullanımına ilişkin stratejiler önerir. Sosyal bilişsel öğrenme yaklaşımlarının eğitsel sonuçlarını tartışır.

Konu 7: Öğrenmeye yönelik bilişsel yaklaşımlar ve Eğitsel Doğurguları

Bu ünitenin sonunda öğrenci bilişsel yaklaşımla öğrenmeyi tanımlar, öğrenmeye ilişkin bilişsel ve davranışsal görüşleri karşılaştırır, bilgiyi işleme yaklaşımını açıklar, dikkatin özelliklerini ve gelişim süresince nasıl değiştiğini özetler, kodlama, depolama ve geri çağırma açısından belleği tartışır. Öğrencilerin bellek gelişimini destekleyici stratejiler önerir.

Konu 8: Sosyal Yapılandırmacı Yaklaşımlar

Bu ünitenin sonunda öğrenci, sosyal yapılandırmacı yaklaşımı diğer yaklaşımlarla karşılaştırır, öğretmenlerin ve akranların çocukların öğrenmesine nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklar. Sosyal yapılandırmacılık yaklaşımı çerçevesinde işbirlikli öğrenmeyi tanır, Küçük grup çalışmalarının planlanmasında etkili uygulamaları tartışır. Sosyal yapılandırmacı programları tanır. Eğitsel bir yaşantının sunulduğu örnek olayı kavrar ve sosyal yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda örnek olayı çözümler.